ALLMÄNNA VILLKOR

Det är viktigt att du tar del av Storsjö Prästgårds allmänna villkor. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet kommer att debiteras ditt kort. Bokningar som görs per telefon/e-post direkt till oss kan ha andra villkor.

STORSJÖ PRÄSTGÅRDS ALLMÄNNA VILLKOR
 

Dessa allmänna villkor gäller mellan Storsjö Prästgård Bed & Breakfast (SP) och för den som själv eller genom annan träffar avtal med SPBB enligt vad som angetts i bekräftelsen (Gästen). Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

VEM ÄR ANSVARIG?
 

Ansvarig arrangör är Storsjö Prästgård Bed & Breakfast, Storsjö 311, 845 98 Storsjö kapell. Telefon 070-756 85 65 eller

0709-545 717. E-post info@storsjo-prastgard.se. Organisationsnummer SE660830699601.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
 

Bokningen gäller för såväl SP som för Gästen så snart SP bekräftat bokningen och Gästen inom avtalad tid betalat hela summan eller överenskommen anmälningsavgift för aktuell bokning.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?
 

Gästen ska betala för bokningen senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen, om inget annat framgår ska betalning vara SP tillhanda senast på bokningsdagen. I det fall Gästen ha delbetalt sin bokning ska denna slutbetalning vara SP tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. Gästen ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning samt ta med bekräftelse och kvitto vid ankomst.

Vid eventuell överenskommelse om betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift om 50kr/faktura. Ingen fakturaavgift tas ut för kortbetalningar.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
 

I det fall Gästen överenskommit med SP att delbetala sin bokning skickar SP ut en påminnelse till angiven e-postadress senast 35 dagar innan ankomst. Bokningen avbokas sedan om inte slutbetalning är SP tillhanda senast det förfallodatum som står angivet på utskickad påminnelse.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
 

Gästen kan omboka muntligen eller skriftligen till SP via telefon +46 (0)70 756 85 65 eller e-post info@storsjo-prastgard.se helgfri måndag-fredag kl 09.00-16.00, ange bokningsnummer, namn och e-postadress. En ombokning är inte giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från SP.

 

Vänligen ha tillgång till aktuellt bokningsnummer och betalkort. Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning.

Presentcheckar och liknande
Presentcheckar är varken avbokningsbara eller möjliga att ändra vilket innebär att SP behåller 100% av priset för köpet oavsett när avbokning sker.

Boende, övriga arrangemang, paket och aktiviteter till ordinarie pris
Om Gästen inte tecknat avbeställningsskydd eller om avbeställningsskydd inte gäller:

 

Allmänna villkor för boende, rum och bäddar:
• som avbokas senare än 7 dygn (168 timmar) alt senare än kl 18.00 dagen före ankomst behåller SP 100 % av priset för bokningen. 

Allmänna villkor för övriga arrangemang, paket och aktiviteter:
• Se prisvillkor samt bekräftelse vad som gäller för respektive paket eller aktivitet.

 

Boende, övriga arrangemang, paket och aktiviteter till rabatterat pris samt kampanjer och erbjudanden
Rabatterade bokningar, bokningar gjorda till kampanjpris och erbjudanden är vanligtvis inte om- och avbokningsbara vilket innebär att SP behåller 100% av priset för bokningen oavsett när avbokning sker.

SPs SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER
 

SP får ändra villkoren för bokningen i den mån Gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. Inträffar kostnadsökningar för SP efter det att avtalet blivit bindande för parterna får SP höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i bokningen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och ska omgående meddelas Gästen. Bokningens pris ska sänkas om SPs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Vissa av SPs aktiviteter kräver att Gästen deltar i ett obligatoriskt möte kvällen innan. Det är i så fall angivet i beskrivningen av aktiviteten. SP har rätt att ställa in en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t.ex. handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i fjällvärlden samt vid för få anmälda deltagare.

Om hela eller delar av Gästens bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Gästen bokade är så små att det saknar betydelse för Gästen, så har Gästen rätt att avboka. Gästen får då tillbaka allt som Gästen har betalt, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Gästen eventuellt redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst, evenemang eller aktivitet som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställd transporttjänst/evenemang/aktivitet.

Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före ankomst. Vid överlåtelse av transportbiljetter, i de fall transportörens villkor medger detta, måste transportören underrättas om till vem överlåtandet skett.

Som arrangör är SP skyldiga att se till att:


• Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
• Gästen får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• Gästen informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Gästens bokning.
• Gästen får disponera rummet/bädden från det klockslag som angivits på storsjo-prastgard.se.

SP ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till Gästen utan SPs vetskap och som SP inte känt till eller borde känna till, begär alltid en skriftlig bekräftelse.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
 

För att boka/ingå avtal med SP måste Gästen vara 18 år. Vid boende i grupp ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, transportmedlet, aktiviteten etc. Gästen får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället, SP utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges.

 

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer har SP rätt att omedelbart vräka Gästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för rummet. Gästen är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter SP kan boka nya gäster.

Gästen har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Gästen ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Om Gästen har något klagomål gällande rummet ska Gästen i första hand kontakta SP så att eventuella oklarheter kan lösas under Gästens vistelse.

Gästen ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att SP som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt rum. OBS! SP är ett rökfritt boende. Det står även i beskrivningen för rummet att husdjur/rökning inte är tillåtna samt att boendet inte är lämpligt för gäster med hundallergi. 

Gästen måste städa sitt rum före avresan enligt boendets städanvisningar om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK1000 att debiteras. Städning av gemensamma ytor sköter SP.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
 

Gästen bör vända sig direkt till SP med eventuella klagomål. Om Gästen och SP inte kommer överens kan Gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

 

ÖVRIGT
 

Om aktuell in- och utcheckningstid inte är angiven på storsjo-prastgard.se eller i bekräftelsen rekommenderar vi att du kontaktar SP i förväg och kommer överens om detta. I rumspriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning av rummet, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

 

Presentcheckar:
• Vid köp av presentcheckar når dessa Gästen efter ca 5 dagar


SEKRETESSPOLICY OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter HÄR.

FORCE MAJEURE
 

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför SPs kontroll som SP inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SP fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som SP anlitat eller annan i tidigare led. SP reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför SPs kontroll.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
 

SP erbjuder avbeställningsskydd. Detta kan endast beställas i samband med bokningstillfället. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller för de personer som tecknat detta skydd.

NÄR GÄLLER AVBESTÄLLNINGSSKYDDET

 

Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom eller allvarligare händelse och endast i samband med uppvisande av läkarintyg. Det gäller endast vid allvarligare händelse, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registrerad partner, sambo, barn, förälder och mor-/farförälder. Du måste avbeställa resan så snart som möjligt efter att du insett att du inte kan åka.

VAD ERSÄTTER SP
 

Du får tillbaka allt du betalt till SP för boende/paket förutom kostnaden för avbeställningsskyddet.

 

 

Vi hoppas du och ditt sällskap ska få en riktigt trevlig vistelse hos oss.

Varmt välkommen till 

Storsjö Prästgård